Nasze cele

W 3ROPE wierzymy, że najważniejsze potrzeby człowieka powinny być  zaspokojone na pierwszym miejscu. Wierzymy również, że Biblia zawiera „instrukcję obsługi” każdego człowieka a według niej najważniejsze jest to, żebyśmy najpierw uregulowali swoją relację z Bogiem.

Tak postawiony cel musi znaleźć jakąś praktyczną realizację. Poniżej przedstawiliśmy krótką listę inicjatyw, w ramach których chcemy osiągnąć nasze główne zadanie:
  • organizowanie i wspieranie obozów, kolonii i półkolonii na rzecz dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i osób w podeszłym wieku,
  • organizowanie i zapewnianie pomocy finansowej i rzeczowej dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz dla instytucji realizujących cele zbieżne z celami Fundacji,
  • prowadzenie działalności szkoleniowo-edukacyjnej oraz tworzenie miejsc dla prowadzenia takiej działalności,
  • organizowanie imprez edukacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży,
  • współpracę z krajowymi i zagranicznymi placówkami realizującymi cele zbieżne z celami Fundacji,
  • organizowanie, finansowanie lub dofinansowanie konferencji, seminariów i zjazdów w celu realizacji celów statutowych Fundacji,
  • udzielanie wsparcia finansowego na tworzenie i prowadzenie placówek i ośrodków opiekuńczych, w tym Chrześcijańskich Hosteli,
  • współpracę z instytucjami państwowymi, lokalnymi, organizacjami społecznymi i instytucjami poza rządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji.

Pełna lista naszych celów statutowych jest zawarta w statucie Fundacji.